نقش کار ویژه حفظ الگو در سقوط رژیم پهلوى
58 بازدید
محل نشر: علوم سیاسی » زمستان 1380 - شماره 16 »(20 صفحه - از 125 تا 144)
نقش: نویسنده
وضعیت چاپ : چاپ شده
نحوه تهیه : فردی
زبان : فارسی
درباره چرایی وقوع انقلاب اسلامی ایران مباحث و مناقشات بسیاری بر اساس نگرش‏ها و چارچوب‏های نظری مختلف انجام گرفته است. در این مقاله، نقش کارویژه حفظ الگو از طریق جامعه پذیری سیاسی در پیدایش انقلاب اسلامی ایران، بر اساس نظریه کارکردگرا ـ ساختاری تالکوت پارسونز مورد بررسی قرار گرفته است. در این راستا، نویسنده، ضمن بیان سه الگوی فرهنگی «ایران گرایی»، «مذهب گرایی» و «غرب گرایی»، از طریق روش تحلیل محتوا، به تفسیر داده‏ها پرداخته و به این جمع بندی رسیده‏است که رژیم پهلوی نتوانست از طریق جامعه پذیری سیاسی به حفظ الگو بپردازد؛ در نتیجه با ایجاد تعارضات ارزشی بین دو نیروی سیاسی و اجتماعی، انقلاب اسلامی پدید آمد. واژه‏های کلیدی: جامعه‏پذیری، انقلاب‏اسلامی، سلسله‏پهلوی، ایران‏گرایی، مذهب‏گرایی و غرب‏گرایی