عامل فرهنگی و سقوط رژیم پهلوى
58 بازدید
محل نشر: رواق اندیشه » اسفند 1380 - شماره 6 »(18 صفحه - از 59 تا 76)
نقش: نویسنده
وضعیت چاپ : چاپ شده
نحوه تهیه : فردی
زبان : فارسی
در خصوص علل سقوط رژیم محمدرضا پهلوی برپایه رویکردها و چارچوبهای نظری مباحث گوناگونی صورت گرفته است. در این مقاله، نقش عامل فرهنگی در سقوط رژیم پهلوی با تأکید بر نقش کارویژه حفظ الگو از طریق عوامل و نهادهای جامعه‏پذیری سیاسی بر اساس نظریه کارکردگرا - ساختاری تالکوت پارسونز مورد بررسی قرار گرفت. نگارنده پس از بیان مدل مورد بررسی و سه الگوی «ایران گرایی»، «مذهب گرایی» و «غرب گرایی»، به تعیین رویکرد رژیم پهلوی و مطالبات مردم از طریق روش تحلیل محتوا پرداخته است. وی بعد از تفسیر داده‏ها و مقایسه سمت‏گیری رژیم و خواسته‏های مردم با یکدیگر و ذکر پیامدهای آن به این جمع بندی رسیده است که از عوامل سقوط رژیم پهلوی، ناتوانی رژیم در حفظ الگوهای فرهنگی و جلوگیری از ایجاد تعارضات ارزشی بین مردم و نظام حاکم بوده است...